Chestiuni documentaristice (inclusiv bibliologice)

Dan Matei (care își dă și el cu părerea).

Propuneri de amendare a Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

leave a comment »

Ministerul Culturii propune o ordonanță pentru modificarea legilor esențiale pentru administrarea patrimoniului cultural. Profit de ocazie ca să sugerez (și eu) modificări la legea patrimoniului cultural mobil.

Cea mai importantă (desigur): să nu se mai claseze piesele aflate în colecții publice (art. 11/1/a).

Articol Forma curentă Propunerea Motivare
3(2) (2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil sunt:
1. bunuri arheologice și istorico-documentare, precum:
a) descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, cu excepția eșantioanelor de materiale de construcție, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
c) mărturii materiale și documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, științifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;
d) manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofilă;
e) documente și tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărți și alte materiale cartografice;
f) obiecte cu valoare memorialistică;
g) obiecte și documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decorații, insigne, sigilii, brevete, mărci poștale, drapele și stindarde;
h) piese epigrafice;
i) fotografii, clișee fotografice, filme, înregistrări audio și video;
j) instrumente muzicale;
k) uniforme militare și accesorii ale acestora;
l) obiecte cu valoare tehnică;
2. bunuri cu semnificație artistică, precum:
a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie și altele;
b) opere de artă decorativă și aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile și alte materiale, podoabe;
c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier și altele;
d) proiecte și prototipuri de design;
e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare și de animație;
f) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;
3. bunuri cu semnificație etnografică, precum:
a) unelte, obiecte de uz casnic și gospodăresc;
b) piese de mobilier;
c) ceramică;
d) textile, piese de port, pielărie;
e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;
f) obiecte de cult;
g) podoabe;
h) ansambluri de obiecte etnografice;
i) monumente din muzeele etnografice în aer liber;
4. bunuri de importanță științifică, precum:
a) specimene rare și colecții de zoologie, botanică, mineralogie și anatomie;
b) trofee de vânat;
5. bunuri de importanță tehnică, precum:
a) creații tehnice unicat;
b) rarități, indiferent de marcă;
c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor și mașinilor din creația curentă;
d) creații tehnice cu valoare memorială;
e) realizări ale tehnicii populare;
f) matrițe de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD și altele asemenea.
de eliminat Redondant. Art. 3(1) definește complet patrimoniul cultural mobil:
„(1) Patrimoniul cultural național mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator uman și ale contribuției românești, precum și a minorităților naționale la civilizația universală.”
5 (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat.
(2) Asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, în condițiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, după caz.
de eliminat Redondant. Înșiră toate formele de proprietate posibile.
9 Activitatea de cercetare, desfășurată de cercetătorii științifici în instituții publice specializate, deținătoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea și valorificarea științifică a patrimoniului cultural național mobil, în principal a celui deținut de instituția respectivă. de eliminat Redondant. Spune că cercetarea face cercetare.
11/1/a Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:
1. din oficiu, în următoarele situații:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și administrate de instituții publice, regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau alte societăți la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar;
de eliminat Nu există rațiuni temeinice de a clasa bunuri aflate în proprietate publică. Acestea nu pot fi înstrăinate, prin urmare, n-au cum să fie exportate. Așadar, principala rațiune a clasării nu li se aplică. Procedurile de clasare sunt oneroase, așa că ar trebui restrânse.
12/2 Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanșării procedurii de clasare. Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 6 luni din momentul declanșării procedurii de clasare. Practica a demonstrat că termenul de 3 luni este nerealist.
13/1 Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale mobile aparținând patrimoniului cultural național mobil au obligația de a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fișa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii, cât și sinoptic, prin banca de date, conținând și arhiva imagistică. Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale mobile au obligația de a cataloga și a fotografia aceste bunuri, conform normelor emise de Ministerul Culturii. Formularea existentă este desuetă.
15/3 Datele privind patrimoniul cultural național mobil clasat, cu excepția listei cuprinzând bunurile culturale mobile, descrierea și imaginea acestora, nu au destinație publică, fără acordul proprietarilor bunurilor. Datele privind bunurile aflate în patrimoniul cultural național mobil clasat, cu excepția fișelor de catalog și a imaginilor acestora, nu au destinație publică, fără acordul proprietarilor. O formulare mai puțin ambiguă.
15/4 Date privind patrimoniul cultural național mobil clasat pot fi furnizate, la cerere, de Institutul Național al Patrimoniului instituțiilor specializate, cercetătorilor și altor experți și specialiști acreditați, în vederea desfășurării unor activități specifice de identificare și cercetare. Valorificarea datelor astfel dobândite poate fi făcută numai cu consimțământul deținătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. de eliminat În afara descrierii catalografice a unui bun, singurele date de eventual interes pentru cercetători sunt cele de identificare a proprietarului și a locului unde se află bunul. Dar furnizarea acestora este satisfăcător reglementată de art. 15/3, în formularea propusă mai sus.
22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naționale, societăți naționale sau altor societăți cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi supuse procedurii de clasare înainte de declanșarea procesului de privatizare.
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală care privatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligația de a anunța, cu 30 de zile înainte, declanșarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.
(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va verifica la persoana juridică în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate și, dacă va fi cazul, va declanșa procedura de clasare.
(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situației prevăzute în prezentul articol vor fi date în administrarea unei instituții publice specializate, desemnate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naționale, societăți naționale sau altor societăți cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi date în administrarea unei instituții publice specializate, desemnate de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, înainte de declanșarea procesului de privatizare. Nu există nici o justificare a privatizării și a patrimoniui cultural public.
23/3 Instituțiile publice specializate și nespecializate, cultele, precum și operatorii economici, care dețin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligația să finanțeze achiziționarea și instalarea de sisteme anti-efracție, anti-incendiu și de asigurare a microclimatului pentru protecția bunurilor culturale mobile. Persoanele juridice care dețin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligația să finanțeze achiziționarea și instalarea de sisteme anti-efracție, anti-incendiu și de asigurare a microclimatului pentru protecția bunurilor culturale mobile. Formulare mai succintă și mai precisă.
27/3 Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz. Reproducerea fotografică, video sau digitală a unui bun cultural mobil clasat se face doar cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz. Termenul adecvat este „digitale” și nu „numerice”.
32 Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt deținute cu orice titlu de Banca Națională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci. de eliminat Redondant. Art. 23/1/a interzice distrugerea unui bun clasat.
33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. de eliminat Redondant. Toate bunurile culturale aflate în proprietate publică – nu doar cele clasate – sunt oricum inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.
35/1 Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile clasate sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați. Nu e fezabil să se interzică vânzarea de kitschuri prin bâlciuri. Restrângând aplicarea numai la bunurile clasate, se evită dificila definire a bunurilor culturale.
35/5, 6 (5) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația de a înștiința în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii despre existența unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(6) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanșare a procedurii de clasare.
de eliminat Dacă se modifică art. 35/1, aceste nu au sens.
43/4 După înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor anunța imediat, în scris, organele de poliție din raza teritorială. de eliminat După ce proprietarul a anunțat poliția (art. 43/2) în 24 de ore, ce rost mai are să mai anunțe poliția și serviciul deconcentrat, în 3 zile ?
45/2 Destructurarea, dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din funcțiune, este interzisă. de eliminat Redondant. Art. 23/1/a deja prevede asta.
48/1 Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului și, după caz, al șefului cultului. de eliminat Dacă legea zice „numai cu acordul proprietarului”, cum ar putea judecătorul să decidă contra legii ?
„(2) În cazul în care proprietarul terenului nu își dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instanța judecătorească competentă, la cererea autorității publice sau a instituției publice, după caz, în subordinea căreia se află inițiatorul cercetărilor arheologice.”
Art. 50 (1) Finanțarea activităților de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale și de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale, autoritățile administrației publice centrale și locale, Academia Română și de alte instituții publice, după caz, din venituri proprii și din alocații bugetare.
(2) Alocațiile bugetare destinate activităților prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinații în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educației Naționale, în bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, precum și în bugetele altor instituții publice.
(3) Achiziționarea de bunuri culturale mobile pentru instituțiile publice specializate, în funcție de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinație în bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale.
de eliminat 1. Cum ar putea să se finanțeze activități de descoperire, cercetare etc. de bunuri „clasate”, înainte de a fi clasate ?
2. Cum ar putea să finanțeze statul asemenea activități pentru bunuri aflate în proprietate privată ?
3. Redondant: în instituțiile publice, achizițiile de orice fel se fac din sumele prevăzute în bugete, pentru acest scop.
51 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse:
a) donațiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate;
b) cota de 5% instituită de autoritățile administrației publice locale asupra prețului de vânzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică și introduse în circuit comercial;
c) cota de 5% instituită de autoritățile administrației publice locale asupra prețului obținut din vânzările de bunuri culturale, efectuate prin licitații, anticariate, consignații și case de amanet;
d) tarifele percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru efectuarea oricăror expertize solicitate.
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se adaugă la prețurile de vânzare ale bunurilor respective.
de eliminat Nu-și are locul în această lege.
52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziționarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil se realizează prin organisme și instituții specializate, care au competențe generale și speciale în domeniu, precum și prin persoane fizice sau juridice, în condițiile prezentei legi.
(2) Persoanele fizice, care nu dețin documente de atestare a calității de expert, emise de Ministerul Culturii, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autorități ale administrației publice centrale, pot realiza expertize, în condițiile prezentei legi, numai în baza acreditării prealabile a acestora, de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
Persoanele fizice pot realiza expertize numai în baza acreditării prealabile de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Elimină redondanțele.
55/a Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:
a) evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci;
evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra clasării bunurilor culturale mobile; Ce rațiune are menționarea bibliotecilor ?
55/j avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile; avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile clasate; Nu e fezabil să se impună avizarea tuturor magazinelor, târgurilor și tarabelor.
55/n orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii de eliminat Legea nu-i dă alte atribuții.
55/m1 avizează normele privind reevaluarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil. (din propunerea de Ordonanță) a nu se introduce Reevaluarea bunurilor culturale este o operațiune foarte costisitoare și fără nici o utilitate practică. Constituie un stres major și inutil pentru instituțiile memoriei.
57/a Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil:
a) întocmesc baza de date privind evidența bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritorială;
de eliminat Ce rost au bazele de date județene, când Institutul Național al Patrimoniului administrează baza de date națională, public accesibilă ?
57/j gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) și d), după caz, precum și alocațiile de la bugetul de stat, destinate finanțării activităților prevăzute la art. 50 alin. (1); de eliminat … din moment ce propun eliminarea art. 51.
57/l orice alte atribuții date în competența lor prin prezenta lege. de eliminat Legea nu le dă alte atribuții.
74 Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz. de eliminat Redondant. Tot restul capitolului asta spune.
76 Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele și reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu încălcarea dispozițiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator și se transmit în administrarea unor instituții publice specializate, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele și reproducerile prin orice mijloace, executate cu încălcarea dispozițiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator și se transmit în administrarea unor instituții publice specializate, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Redondanțe eliminate.
90/1/j În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I*), Ministerul Culturii va emite, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor:

j) normele privind reevaluarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil.
(din propunerea de Ordonanță) a nu se introduce La fel ca pentru art. 55/m1
Reclame

Written by poliptic

30 august 2018 la 1:59 pm

Publicat în patrimoniu mobil

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: