Chestiuni documentaristice (inclusiv bibliologice)

Dan Matei (care își dă și el cu părerea).

Propuneri de amendare a Legii nr. 311/2003 (i.e. Legea muzeelor și a colecțiilor publice)

leave a comment »

Cea mai importantă este cea de adăugare a art. 10/3, i.e. eliminarea (re)evaluării bănești a bunurilor muzeale.  

Articol Forma curentă Propunerea Motivare
8/3 Regimul juridic al dreptului de proprietate publică
și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal
este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Legea asta zice că legea reglementează.
10/3 de adăugat:   Bunurile care fac parte din
patrimoniul muzeal nu se evaluează, nu se reevaluează și nu se supun
amortizării.
Se abrogă astfel art. 2/3 din OG 81/2000:
„Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora
care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de
evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați conform
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a
fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.”
Bunurile culturale nu se supun logicii contabile. Valoarea lor
(culturală) crește în timp. În plus:
·        nu există nici un
criteriu obiectiv de evaluare bănească a bunurilor culturale;
·        chiar dacă s-ar putea
asigna o valoare bănească obiectivă unui bun cultural, aceasta nu
servește la nimic; se depune un efort stresant uriaș, fără nici un
folos.
11/1/a Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice au, potrivit Codului civil și
prezentei legi, următoarele obligații:
a) să asigure integritatea,
securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în
patrimoniul cultural național mobil care fac obiectul patrimoniului
muzeal;
să asigure integritatea, securitatea, conservarea și
restaurarea bunurilor aflate în patrimoniul muzeal;
Adică piesele neclasate nu trebuie… ?
11/1/b să realizeze documentarea, evidența și, după caz,
clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
să realizeze documentarea și evidența bunurilor
aflate în patrimoniul muzeal;
Clasarea pieselor aflate în colecții publice nu are
rost.
11/1/d să asigure și să garanteze accesul publicului și al
specialiștilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
să asigure accesul publicului și al specialiștilor la
bunurile aflate în  patrimoniul muzeal;
Ce aduce în plus cuvântul „garanteze” ?
11/1/e să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la
dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
de eliminat Redondant. Spune același lucru cu 11/1/d: „să asigure
și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile
care constituie patrimoniul muzeal;”
11/1/h să asigure prevenirea, localizarea și stingerea
incendiilor;
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/1/i să asigure paza muzeului sau a colecțiilor publice și
dotarea acestora cu sisteme de protecție eficiente;
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/1/j să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea
pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de
calamitate naturală sau conflict armat.
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/2 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională sunt
obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală,
în funcție de obligațiile ce le revin potrivit prevederilor Codului
civil, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul
patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Nerealist. Statul „asigură” el însuși colecțiile
publice. Nu are fonduri să plătească asiguratori privați pentru
acestea.
11/3 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională,
județeană și locală sunt obligați să încheie contracte de asigurare
parțială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul
cultural național, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele
istorice din categoriile A și B, care fac obiectul patrimoniului
muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Nerealist. Proprietarii nu au fonduri să plătească
asiguratori privați pentru colecțiile lor muzeale.
11/4,5,6 (4) Încheierea contractelor de
asigurare prevăzute la alin. (2) și (3) se face treptat,
acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur,
respectiv monumentelor istorice din categoriile A și B, precum și
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. (5)
Autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz,
au obligația să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare
pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum și a
imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii. (6)
Sumele alocate de persoanele fizice și juridice de drept privat,
pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt
deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe
venit.
de eliminat Nerealist.
12 Autoritățile administrației publice centrale și
locale și instituțiile publice de specialitate subordonate acestora,
precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra
muzeelor și colecțiilor publice pot coopera, după caz, cu
organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării,
conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a
patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural-turistic.
de eliminat Redondant. Ce nu e interzis, e permis.
13/1 În funcție de forma de proprietate, de constituire și
de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele și
colecțiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.
de eliminat Redondant. Tertium non datur.
13/2 Muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică
se înființează și se organizează în subordinea autorităților
administrației publice centrale sau locale, a altor autorități
publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor
proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau
instituțiile tutelare.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
13/3 Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate
privată se înființează, se organizează și funcționează în subordinea
persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
13/4 După forma de organizare, muzeele și colecțiile
publice au personalitate juridică; prin excepție de la regulă, se
pot organiza muzee și colecții publice fără personalitate juridică.
de eliminat Redondant. Nu reglementează nimic.
15 (1) Muzeele și colecțiile publice
de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept
public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal
bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național
pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință,
tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie,
heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie. (2)
Muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt muzeele
și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care
dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan regional. (3) Muzeele și
colecțiile publice de importanță județeană sunt muzeele și
colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin
în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan județean. (4) Muzeele și
colecțiile publice de importanță locală sunt muzeele și colecțiile
publice de drept public sau de drept privat, care dețin în
patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan municipal, orășenesc sau comunal.
de eliminat Redondant. Definește termeni comuni.
17/1 Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice,
indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a
patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.
de eliminat Redondant. Particularizează art. 1.
17/3 Obligația obținerii avizului prealabil revine, de
drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui
muzeu sau a unei colecții publice.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
21/3 Organizarea și funcționarea secțiilor și filialelor
teritoriale ale muzeelor și colecțiilor publice se stabilesc prin
regulamentul de organizare și funcționare a muzeului sau a colecției
publice în a cărei subordine se află.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
22/1 Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice de
drept public se finanțează din venituri proprii și din subvenții
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
22/2 Veniturile proprii provin din tarifele pentru
serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și
sponsorizări, din alte activități specifice.
de eliminat Redondant. Valabil pentru orice instituție publică.
22/3 Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în
regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Zice că trebuie respectate legile.
25 Muzeele și colecțiile publice de drept public sunt
organizate și funcționează conform prevederilor prezentei legi și
ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de
autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor
legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Orice instituție publică funcționează
conform legii ei specifice și a regulamentelor proprii.
26/1 Angajarea personalului de specialitate din muzee și
colecții publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea
muzeului sau a colecției publice, potrivit legii.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
26/2 Atribuțiile personalului din muzee și colecții
publice se stabilesc prin fișa postului, conform structurii
organizatorice, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
26/3 Pregătirea și formarea profesională continuă a
personalului de specialitate din muzee și colecții publice se
asigură prin instituții de specialitate acreditate: învățământ
postliceal, învățământ superior de lungă și scurtă durată, inclusiv
învățământ la distanță, cursuri postuniversitare, programe de
masterat și doctorat, precum și prin alte forme de pregătire
profesională.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
27/2 Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea
consiliului de administrație se stabilesc prin regulament de
organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea
căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public,
potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
28/1 În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public pot funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate
alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul
cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecțiilor muzeale și activităților culturale.
de eliminat Redondant. Ce nu e interzis, e permis.
28/2 În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public de importanță națională, regională și județeană funcționarea
consiliilor științifice este obligatorie.
În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public de importanță națională, regională și județeană trebuie să
funcționeze consilii științifice, ca organe de specialitate
alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul
cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecțiilor muzeale și activităților culturale.
Astfel se reglementează doar impunerea.
32/e propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz,
de colecție publică de importanță națională;
acordă titulatura de muzeu sau, după caz, de colecție
publică de importanță națională;
Cui propune ?
35 Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după
caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională
sau penală.
de eliminat Redondant. Spune că încălcarea legii duce la
sancțiuni.
39 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională, care
nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum și
proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și
colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală,
care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au
obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să încheie aceste contracte.
de eliminat … consecință a eliminării art. 11/2, 3.

 

Reclame

Written by poliptic

31 august 2018 la 4:08 pm

Publicat în patrimoniu mobil

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: