Chestiuni documentaristice (inclusiv bibliologice)

Dan Matei (care își dă și el cu părerea).

Archive for the ‘patrimoniu mobil’ Category

Propuneri de amendare a Legii nr. 311/2003 (i.e. Legea muzeelor și a colecțiilor publice)

leave a comment »

Cea mai importantă este cea de adăugare a art. 10/3, i.e. eliminarea (re)evaluării bănești a bunurilor muzeale.  

Articol Forma curentă Propunerea Motivare
8/3 Regimul juridic al dreptului de proprietate publică
și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal
este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Legea asta zice că legea reglementează.
10/3 de adăugat:   Bunurile care fac parte din
patrimoniul muzeal nu se evaluează, nu se reevaluează și nu se supun
amortizării.
Se abrogă astfel art. 2/3 din OG 81/2000:
„Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora
care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de
evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați conform
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a
fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.”
Bunurile culturale nu se supun logicii contabile. Valoarea lor
(culturală) crește în timp. În plus:
·        nu există nici un
criteriu obiectiv de evaluare bănească a bunurilor culturale;
·        chiar dacă s-ar putea
asigna o valoare bănească obiectivă unui bun cultural, aceasta nu
servește la nimic; se depune un efort stresant uriaș, fără nici un
folos.
11/1/a Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice au, potrivit Codului civil și
prezentei legi, următoarele obligații:
a) să asigure integritatea,
securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în
patrimoniul cultural național mobil care fac obiectul patrimoniului
muzeal;
să asigure integritatea, securitatea, conservarea și
restaurarea bunurilor aflate în patrimoniul muzeal;
Adică piesele neclasate nu trebuie… ?
11/1/b să realizeze documentarea, evidența și, după caz,
clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
să realizeze documentarea și evidența bunurilor
aflate în patrimoniul muzeal;
Clasarea pieselor aflate în colecții publice nu are
rost.
11/1/d să asigure și să garanteze accesul publicului și al
specialiștilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
să asigure accesul publicului și al specialiștilor la
bunurile aflate în  patrimoniul muzeal;
Ce aduce în plus cuvântul „garanteze” ?
11/1/e să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la
dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
de eliminat Redondant. Spune același lucru cu 11/1/d: „să asigure
și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile
care constituie patrimoniul muzeal;”
11/1/h să asigure prevenirea, localizarea și stingerea
incendiilor;
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/1/i să asigure paza muzeului sau a colecțiilor publice și
dotarea acestora cu sisteme de protecție eficiente;
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/1/j să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea
pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de
calamitate naturală sau conflict armat.
de eliminat Redondant. Particularizează art. 11/1/a.
11/2 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională sunt
obligați să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală,
în funcție de obligațiile ce le revin potrivit prevederilor Codului
civil, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul
patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Nerealist. Statul „asigură” el însuși colecțiile
publice. Nu are fonduri să plătească asiguratori privați pentru
acestea.
11/3 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță regională,
județeană și locală sunt obligați să încheie contracte de asigurare
parțială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul
cultural național, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele
istorice din categoriile A și B, care fac obiectul patrimoniului
muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Nerealist. Proprietarii nu au fonduri să plătească
asiguratori privați pentru colecțiile lor muzeale.
11/4,5,6 (4) Încheierea contractelor de
asigurare prevăzute la alin. (2) și (3) se face treptat,
acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur,
respectiv monumentelor istorice din categoriile A și B, precum și
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. (5)
Autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz,
au obligația să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare
pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum și a
imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii. (6)
Sumele alocate de persoanele fizice și juridice de drept privat,
pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt
deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe
venit.
de eliminat Nerealist.
12 Autoritățile administrației publice centrale și
locale și instituțiile publice de specialitate subordonate acestora,
precum și proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra
muzeelor și colecțiilor publice pot coopera, după caz, cu
organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării,
conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a
patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural-turistic.
de eliminat Redondant. Ce nu e interzis, e permis.
13/1 În funcție de forma de proprietate, de constituire și
de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele și
colecțiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.
de eliminat Redondant. Tertium non datur.
13/2 Muzeele și colecțiile aflate în proprietate publică
se înființează și se organizează în subordinea autorităților
administrației publice centrale sau locale, a altor autorități
publice ori instituții și funcționează potrivit regulamentelor
proprii de organizare și funcționare, aprobate de autoritățile sau
instituțiile tutelare.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
13/3 Muzeele și colecțiile publice aflate în proprietate
privată se înființează, se organizează și funcționează în subordinea
persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
13/4 După forma de organizare, muzeele și colecțiile
publice au personalitate juridică; prin excepție de la regulă, se
pot organiza muzee și colecții publice fără personalitate juridică.
de eliminat Redondant. Nu reglementează nimic.
15 (1) Muzeele și colecțiile publice
de importanță națională sunt muzeele și colecțiile publice de drept
public sau de drept privat, care dețin în patrimoniul lor muzeal
bunuri de valoare excepțională, semnificative în plan național
pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, știință,
tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie,
heraldică, bibliofilie, cartografie și epigrafie. (2)
Muzeele și colecțiile publice de importanță regională sunt muzeele
și colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care
dețin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan regional. (3) Muzeele și
colecțiile publice de importanță județeană sunt muzeele și
colecțiile publice de drept public sau de drept privat, care dețin
în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan județean. (4) Muzeele și
colecțiile publice de importanță locală sunt muzeele și colecțiile
publice de drept public sau de drept privat, care dețin în
patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1),
semnificative în plan municipal, orășenesc sau comunal.
de eliminat Redondant. Definește termeni comuni.
17/1 Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice,
indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a
patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.
de eliminat Redondant. Particularizează art. 1.
17/3 Obligația obținerii avizului prealabil revine, de
drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înființarea unui
muzeu sau a unei colecții publice.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
21/3 Organizarea și funcționarea secțiilor și filialelor
teritoriale ale muzeelor și colecțiilor publice se stabilesc prin
regulamentul de organizare și funcționare a muzeului sau a colecției
publice în a cărei subordine se află.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
22/1 Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice de
drept public se finanțează din venituri proprii și din subvenții
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
22/2 Veniturile proprii provin din tarifele pentru
serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și
sponsorizări, din alte activități specifice.
de eliminat Redondant. Valabil pentru orice instituție publică.
22/3 Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în
regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Zice că trebuie respectate legile.
25 Muzeele și colecțiile publice de drept public sunt
organizate și funcționează conform prevederilor prezentei legi și
ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de
autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor
legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Orice instituție publică funcționează
conform legii ei specifice și a regulamentelor proprii.
26/1 Angajarea personalului de specialitate din muzee și
colecții publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea
muzeului sau a colecției publice, potrivit legii.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
26/2 Atribuțiile personalului din muzee și colecții
publice se stabilesc prin fișa postului, conform structurii
organizatorice, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
26/3 Pregătirea și formarea profesională continuă a
personalului de specialitate din muzee și colecții publice se
asigură prin instituții de specialitate acreditate: învățământ
postliceal, învățământ superior de lungă și scurtă durată, inclusiv
învățământ la distanță, cursuri postuniversitare, programe de
masterat și doctorat, precum și prin alte forme de pregătire
profesională.
de eliminat Redondant. Cum ar putea fi altfel ?
27/2 Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea
consiliului de administrație se stabilesc prin regulament de
organizare și funcționare, aprobat de autoritatea în subordinea
căreia se află muzeele și colecțiile publice de drept public,
potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
de eliminat Redondant. Ca la orice instituție publică.
28/1 În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public pot funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate
alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul
cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecțiilor muzeale și activităților culturale.
de eliminat Redondant. Ce nu e interzis, e permis.
28/2 În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public de importanță națională, regională și județeană funcționarea
consiliilor științifice este obligatorie.
În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept
public de importanță națională, regională și județeană trebuie să
funcționeze consilii științifice, ca organe de specialitate
alcătuite din specialiști de profil, cu rol consultativ în domeniul
cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecțiilor muzeale și activităților culturale.
Astfel se reglementează doar impunerea.
32/e propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz,
de colecție publică de importanță națională;
acordă titulatura de muzeu sau, după caz, de colecție
publică de importanță națională;
Cui propune ?
35 Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după
caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională
sau penală.
de eliminat Redondant. Spune că încălcarea legii duce la
sancțiuni.
39 Proprietarii și titularii de alte drepturi reale
asupra muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională, care
nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum și
proprietarii și titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor și
colecțiilor publice de importanță regională, județeană și locală,
care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au
obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să încheie aceste contracte.
de eliminat … consecință a eliminării art. 11/2, 3.

 

Reclame

Written by poliptic

31 august 2018 at 4:08 pm

Publicat în patrimoniu mobil

Propuneri de amendare a Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

leave a comment »

Ministerul Culturii propune o ordonanță pentru modificarea legilor esențiale pentru administrarea patrimoniului cultural. Profit de ocazie ca să sugerez (și eu) modificări la legea patrimoniului cultural mobil.

Cea mai importantă (desigur): să nu se mai claseze piesele aflate în colecții publice (art. 11/1/a).

Articol Forma curentă Propunerea Motivare
3(2) (2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil sunt:
1. bunuri arheologice și istorico-documentare, precum:
a) descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramică, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație și harnașament, arme, însemne funerare, cu excepția eșantioanelor de materiale de construcție, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
c) mărturii materiale și documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, științifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;
d) manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofilă;
e) documente și tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărți și alte materiale cartografice;
f) obiecte cu valoare memorialistică;
g) obiecte și documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decorații, insigne, sigilii, brevete, mărci poștale, drapele și stindarde;
h) piese epigrafice;
i) fotografii, clișee fotografice, filme, înregistrări audio și video;
j) instrumente muzicale;
k) uniforme militare și accesorii ale acestora;
l) obiecte cu valoare tehnică;
2. bunuri cu semnificație artistică, precum:
a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie și altele;
b) opere de artă decorativă și aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile și alte materiale, podoabe;
c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier și altele;
d) proiecte și prototipuri de design;
e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare și de animație;
f) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;
3. bunuri cu semnificație etnografică, precum:
a) unelte, obiecte de uz casnic și gospodăresc;
b) piese de mobilier;
c) ceramică;
d) textile, piese de port, pielărie;
e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;
f) obiecte de cult;
g) podoabe;
h) ansambluri de obiecte etnografice;
i) monumente din muzeele etnografice în aer liber;
4. bunuri de importanță științifică, precum:
a) specimene rare și colecții de zoologie, botanică, mineralogie și anatomie;
b) trofee de vânat;
5. bunuri de importanță tehnică, precum:
a) creații tehnice unicat;
b) rarități, indiferent de marcă;
c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor și mașinilor din creația curentă;
d) creații tehnice cu valoare memorială;
e) realizări ale tehnicii populare;
f) matrițe de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD și altele asemenea.
de eliminat Redondant. Art. 3(1) definește complet patrimoniul cultural mobil:
„(1) Patrimoniul cultural național mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator uman și ale contribuției românești, precum și a minorităților naționale la civilizația universală.”
5 (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat.
(2) Asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, în condițiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, după caz.
de eliminat Redondant. Înșiră toate formele de proprietate posibile.
9 Activitatea de cercetare, desfășurată de cercetătorii științifici în instituții publice specializate, deținătoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea și valorificarea științifică a patrimoniului cultural național mobil, în principal a celui deținut de instituția respectivă. de eliminat Redondant. Spune că cercetarea face cercetare.
11/1/a Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:
1. din oficiu, în următoarele situații:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și administrate de instituții publice, regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau alte societăți la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar;
de eliminat Nu există rațiuni temeinice de a clasa bunuri aflate în proprietate publică. Acestea nu pot fi înstrăinate, prin urmare, n-au cum să fie exportate. Așadar, principala rațiune a clasării nu li se aplică. Procedurile de clasare sunt oneroase, așa că ar trebui restrânse.
12/2 Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanșării procedurii de clasare. Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 6 luni din momentul declanșării procedurii de clasare. Practica a demonstrat că termenul de 3 luni este nerealist.
13/1 Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale mobile aparținând patrimoniului cultural național mobil au obligația de a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fișa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii, cât și sinoptic, prin banca de date, conținând și arhiva imagistică. Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale mobile au obligația de a cataloga și a fotografia aceste bunuri, conform normelor emise de Ministerul Culturii. Formularea existentă este desuetă.
15/3 Datele privind patrimoniul cultural național mobil clasat, cu excepția listei cuprinzând bunurile culturale mobile, descrierea și imaginea acestora, nu au destinație publică, fără acordul proprietarilor bunurilor. Datele privind bunurile aflate în patrimoniul cultural național mobil clasat, cu excepția fișelor de catalog și a imaginilor acestora, nu au destinație publică, fără acordul proprietarilor. O formulare mai puțin ambiguă.
15/4 Date privind patrimoniul cultural național mobil clasat pot fi furnizate, la cerere, de Institutul Național al Patrimoniului instituțiilor specializate, cercetătorilor și altor experți și specialiști acreditați, în vederea desfășurării unor activități specifice de identificare și cercetare. Valorificarea datelor astfel dobândite poate fi făcută numai cu consimțământul deținătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. de eliminat În afara descrierii catalografice a unui bun, singurele date de eventual interes pentru cercetători sunt cele de identificare a proprietarului și a locului unde se află bunul. Dar furnizarea acestora este satisfăcător reglementată de art. 15/3, în formularea propusă mai sus.
22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naționale, societăți naționale sau altor societăți cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi supuse procedurii de clasare înainte de declanșarea procesului de privatizare.
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală care privatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligația de a anunța, cu 30 de zile înainte, declanșarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.
(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va verifica la persoana juridică în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate și, dacă va fi cazul, va declanșa procedura de clasare.
(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situației prevăzute în prezentul articol vor fi date în administrarea unei instituții publice specializate, desemnate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naționale, societăți naționale sau altor societăți cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi date în administrarea unei instituții publice specializate, desemnate de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, înainte de declanșarea procesului de privatizare. Nu există nici o justificare a privatizării și a patrimoniui cultural public.
23/3 Instituțiile publice specializate și nespecializate, cultele, precum și operatorii economici, care dețin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligația să finanțeze achiziționarea și instalarea de sisteme anti-efracție, anti-incendiu și de asigurare a microclimatului pentru protecția bunurilor culturale mobile. Persoanele juridice care dețin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligația să finanțeze achiziționarea și instalarea de sisteme anti-efracție, anti-incendiu și de asigurare a microclimatului pentru protecția bunurilor culturale mobile. Formulare mai succintă și mai precisă.
27/3 Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz. Reproducerea fotografică, video sau digitală a unui bun cultural mobil clasat se face doar cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz. Termenul adecvat este „digitale” și nu „numerice”.
32 Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt deținute cu orice titlu de Banca Națională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci. de eliminat Redondant. Art. 23/1/a interzice distrugerea unui bun clasat.
33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. de eliminat Redondant. Toate bunurile culturale aflate în proprietate publică – nu doar cele clasate – sunt oricum inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.
35/1 Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile clasate sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați. Nu e fezabil să se interzică vânzarea de kitschuri prin bâlciuri. Restrângând aplicarea numai la bunurile clasate, se evită dificila definire a bunurilor culturale.
35/5, 6 (5) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația de a înștiința în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii despre existența unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(6) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanșare a procedurii de clasare.
de eliminat Dacă se modifică art. 35/1, aceste nu au sens.
43/4 După înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor anunța imediat, în scris, organele de poliție din raza teritorială. de eliminat După ce proprietarul a anunțat poliția (art. 43/2) în 24 de ore, ce rost mai are să mai anunțe poliția și serviciul deconcentrat, în 3 zile ?
45/2 Destructurarea, dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din funcțiune, este interzisă. de eliminat Redondant. Art. 23/1/a deja prevede asta.
48/1 Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului și, după caz, al șefului cultului. de eliminat Dacă legea zice „numai cu acordul proprietarului”, cum ar putea judecătorul să decidă contra legii ?
„(2) În cazul în care proprietarul terenului nu își dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instanța judecătorească competentă, la cererea autorității publice sau a instituției publice, după caz, în subordinea căreia se află inițiatorul cercetărilor arheologice.”
Art. 50 (1) Finanțarea activităților de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale și de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale, autoritățile administrației publice centrale și locale, Academia Română și de alte instituții publice, după caz, din venituri proprii și din alocații bugetare.
(2) Alocațiile bugetare destinate activităților prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinații în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educației Naționale, în bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, precum și în bugetele altor instituții publice.
(3) Achiziționarea de bunuri culturale mobile pentru instituțiile publice specializate, în funcție de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinație în bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale.
de eliminat 1. Cum ar putea să se finanțeze activități de descoperire, cercetare etc. de bunuri „clasate”, înainte de a fi clasate ?
2. Cum ar putea să finanțeze statul asemenea activități pentru bunuri aflate în proprietate privată ?
3. Redondant: în instituțiile publice, achizițiile de orice fel se fac din sumele prevăzute în bugete, pentru acest scop.
51 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse:
a) donațiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate;
b) cota de 5% instituită de autoritățile administrației publice locale asupra prețului de vânzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică și introduse în circuit comercial;
c) cota de 5% instituită de autoritățile administrației publice locale asupra prețului obținut din vânzările de bunuri culturale, efectuate prin licitații, anticariate, consignații și case de amanet;
d) tarifele percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru efectuarea oricăror expertize solicitate.
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se adaugă la prețurile de vânzare ale bunurilor respective.
de eliminat Nu-și are locul în această lege.
52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziționarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil se realizează prin organisme și instituții specializate, care au competențe generale și speciale în domeniu, precum și prin persoane fizice sau juridice, în condițiile prezentei legi.
(2) Persoanele fizice, care nu dețin documente de atestare a calității de expert, emise de Ministerul Culturii, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autorități ale administrației publice centrale, pot realiza expertize, în condițiile prezentei legi, numai în baza acreditării prealabile a acestora, de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
Persoanele fizice pot realiza expertize numai în baza acreditării prealabile de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Elimină redondanțele.
55/a Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:
a) evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci;
evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra clasării bunurilor culturale mobile; Ce rațiune are menționarea bibliotecilor ?
55/j avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile; avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile clasate; Nu e fezabil să se impună avizarea tuturor magazinelor, târgurilor și tarabelor.
55/n orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii de eliminat Legea nu-i dă alte atribuții.
55/m1 avizează normele privind reevaluarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil. (din propunerea de Ordonanță) a nu se introduce Reevaluarea bunurilor culturale este o operațiune foarte costisitoare și fără nici o utilitate practică. Constituie un stres major și inutil pentru instituțiile memoriei.
57/a Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil:
a) întocmesc baza de date privind evidența bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritorială;
de eliminat Ce rost au bazele de date județene, când Institutul Național al Patrimoniului administrează baza de date națională, public accesibilă ?
57/j gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) și d), după caz, precum și alocațiile de la bugetul de stat, destinate finanțării activităților prevăzute la art. 50 alin. (1); de eliminat … din moment ce propun eliminarea art. 51.
57/l orice alte atribuții date în competența lor prin prezenta lege. de eliminat Legea nu le dă alte atribuții.
74 Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz. de eliminat Redondant. Tot restul capitolului asta spune.
76 Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele și reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu încălcarea dispozițiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator și se transmit în administrarea unor instituții publice specializate, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele și reproducerile prin orice mijloace, executate cu încălcarea dispozițiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se confiscă de către agentul constatator și se transmit în administrarea unor instituții publice specializate, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Redondanțe eliminate.
90/1/j În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I*), Ministerul Culturii va emite, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor:

j) normele privind reevaluarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil.
(din propunerea de Ordonanță) a nu se introduce La fel ca pentru art. 55/m1

Written by poliptic

30 august 2018 at 1:59 pm

Publicat în patrimoniu mobil